نصب افزونه

در گیم میکر استودیو بر روی پوشه Extensions کلیک راست کنید و گزینه Import Extension را انتخاب کنید. سپس فایل افزونه را انتخاب کنید تا به پروژه شما اضافه شود.
یک آبجکت بسازید و در ایونت Create یا Game Start آن کد زیر را قرار دهید:

1
ps_create(url, language);
ورودی اول آدرس سایت پارسکور شما می باشد و ورودی دوم زبان پیام ها و خطاهایی که از سیستم دریافت می کنید می باشد که می تواند یکی از مقادیر ps_pesrian یا ps_english باشد. مثال:
1
ps_create("https://demo.parscore.ir/", ps_persian);
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

در ایونت Aynchronous->HTTP این آبجکت کد زیر را قرار دهید:
1
ps_http();
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

جدول امتیازات

ثبت امتیاز

برای ثبت امتیاز کاربر کد زیر را اجرا کنید:
1
ps_send_score(leaderboardId, userId, name, score, token);

پارامترهای کد:
 • leaderboardId: شناسه جدول امتیاز - در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.
 • userId: شناسه کاربر - می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
 • name: اسم کاربر که همراه امتیاز نمایش داده می شود.
 • score: امتیازی که می خواهید ثبت شود.
 • token: توکن جدول امتیاز - این کد بعد از ساخت جدول امتیاز نمایش داده می شود.
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

برای دریافت نتیجه ارسال امتیاز از ایونت های زیر استفاده کنید:
 • Other->User defined->User 3: اگر ارسال امتیاز انجام نشد.
 • Other->User defined->User 4: اگر ارسال امتیاز انجام شد.

دریافت امتیازات

برای دریافت امتیازات کد زیر را اجرا کنید:
1
ps_get_scores(leaderboardId);
پارامترهای کد:
 • leaderboardId: شناسه جدول امتیاز - در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

برای دریافت نتیجه آن از ایونت های زیر استفاده کنید:
 • Other->User defined->User 0: اگر دریافت امتیازات انجام نشد.
 • Other->User defined->User 1: اگر جدول امتیاز خالی باشد.
 • Other->User defined->User 2: اگر دریافت امتیازات انجام شد.

نمایش امتیازات

در جایی که می خواهید امتیازات کاربران نمایش داده شوند از این کدها استفاده کنید:
1
2
3
4
ps_player_name(i); ///دریافت نام کاربر
ps_player_score(i); ///دریافت امتیاز کاربر
ps_leaderboard_user_id(i); ///دریافت شناسه کاربر
ps_leaderboard_date(i); ///دریافت تاریخ ثبت امتیاز
پارامترهای کد:
 • i: رتبه کاربر موردنظر.

دریافت رتبه کاربر

برای دریافت رتبه کاربر از کد زیر استفاده کنید:
1
ps_get_rank(userId, leaderboardId);
پارامترهای کد:
 • userId: شناسه کاربر - می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
 • leaderboardId: شناسه جدول امتیاز - در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

برای دریافت نتیجه دریافت رتبه از ایونت های زیر استفاده کنید:
 • Other->User defined->User 5: اگر دریافت رتبه کاربر انجام نشد.
 • Other->User defined->User 6: اگر کاربر رتبه ای نداشته باشد.
 • Other->User defined->User 7: اگر دریافت رتبه کاربر انجام شد.
سپس در جایی که می خواهید رتبه کاربر را نمایش دهید از کد زیر استفاده کنید:
1
ps_rank();

دستاوردها

ثبت دستیابی

برای ثبت دستیابی کاربر کد زیر را اجرا کنید:
1
ps_send_hit(achievementId, userId, token);

پارامترهای کد:
 • achievementId: شناسه دستاورد - در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.
 • userId: شناسه کاربر - می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
 • token: توکن جدول امتیاز - این کد بعد از ساخت جدول امتیاز نمایش داده می شود.
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

برای دریافت نتیجه ارسال دستیابی از ایونت های زیر استفاده کنید:
 • Other->User defined->User 11: اگر ارسال دستیابی انجام نشد.
 • Other->User defined->User 12: اگر ارسال دستیابی انجام شد.

دریافت دستیابی ها

برای دریافت دستیابی ها کد زیر را اجرا کنید:
1
ps_get_hits(achievementId);
پارامترهای کد:
 • achievementId: شناسه دستاورد - در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

برای دریافت نتیجه آن از ایونت های زیر استفاده کنید:
 • Other->User defined->User 8: اگر دریافت دستیابی ها انجام نشد.
 • Other->User defined->User 9: اگر هیچ کاربری به دستاورد دستیابی پیدا نکرده باشد.
 • Other->User defined->User 10: اگر دریافت دستیابی ها انجام شد.

نمایش دستیابی ها

در جایی که می خواهید دستیابی های کاربران نمایش داده شوند از این کدها استفاده کنید:
1
2
ps_achievement_user_id(i); ///دریافت شناسه کاربر
ps_achievement_date(i); ///دریافت تاریخ ثبت دستیابی
پارامترهای کد:
 • i: رتبه کاربر موردنظر.

بررسی دستیابی به دستاورد

برای چک کردن اینکه کاربر موردنظر به دستاورد دستیابی پیدا کرده یا خیر از کد زیر استفاده کنید:
1
ps_check_hit(userId, achievementId);
پارامترهای کد:
 • userId: شناسه کاربر - می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
 • achievementId: شناسه دستاورد - در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.
می توانید بجای کد بالا از اکشن استفاده کنید.

برای دریافت نتیجه بررسی دستیابی از ایونت های زیر استفاده کنید:
 • Other->User defined->User 13: اگر بررسی دستیابی به دستاورد انجام نشد.
 • Other->User defined->User 14: اگر کاربر به دستاورد دستیابی پیدا نکرده باشد.
 • Other->User defined->User 15: اگر کاربر به دستاورد دستیابی پیدا کرده باشد.Free Web Hosting