نصب پلاگین

کانستراکت 2 را باز کرده و در پروژه خود، فایل پلاگین را بکشید و داخل نرم‌افزار رها کنید. با این روش پلاگین پارسکور در نرم‌افزار نصب می‌شود. یکبار برنامه را بسته و دوباره باز کنید.
برای شروع کار با پلاگین پارسکور، پلاگین را به پروژه خود اضافه کنید. برای این کار در قسمت Projects کلیک راست کرده و از طریق پنجره Insert New Object پلاگین Parscore را انتخاب کنید.
سپس با کلیک روی پلاگین اضافه شده در تب Porjects، مشخصات آن در تب Properties باز می شود. در قسمت Site Address آدرس سایت خود را قرار دهید و در بخش Errors Language، زبان خطاهایی که از سرور توسط پلاگین دریافت می شوند را تعیین کنید.

جدول امتیازات

ثبت امتیاز

برای ثبت امتیاز در جدول اکشن "ارسال امتیاز" را انتخاب کنید تا پنجره زیر ظاهر شود:

پارامترهای اکشن:
 • شناسه جدول: در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.
 • توکن جدول امتیاز: این کد بعد از ساخت جدول امتیاز نمایش داده می شود.
 • شناسه کاربر: می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
 • نام: اسم کاربر که همراه امتیاز نمایش داده می شود.
 • امتیاز: امتیازی که می خواهید ثبت شود.
برای دریافت نتیجه ثبت امتیاز یکی از ایونت های زیر را انتخاب کنید:

پارامترهای ایونت ها:
 • شناسه جدول: در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.

دریافت امتیازات

برای دریافت امتیازات اکشن "دریافت امتیازات" را انتخاب کنید.
پارامترهای اکشن:
 • شناسه جدول: در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.
برای دریافت نتیجه این اکشن از ایونت های زیر استفاده کنید:

پارامترهای ایونت ها:
 • شناسه جدول: در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.

نمایش امتیازات

برای نمایش امتیازات 3 راه در اختیار دارید:
 • اکسپرشن آرایه (ArrayScores)
 • اکسپرشن جیسون (JSONScores)
 • اکسپرشن های نام، شناسه، امتیاز و تاریخ ثبت امتیاز موجود در پلاگین
1. اکسپرشن آرایه
برای استفاده از این اکسپرشن ابتدا پلاگین Array را به پروژه اضافه کنید:

یک متغیر بسازید و مقدار آن را 0 قرار دهید. سپس در ایونت "اگر دریافت امتیازات انجام شد" اکشن Load از پلاگین Array را انتخاب کنید.

در قسمت JSON از این اکشن، اکسپرشن ArrayScores را قرار دهید. سپس مقدار متغیری که ساخته بودید را برابر 1 قرار دهید.

سپس ایونت For each element از پلاگین Array را انتخاب کنید. پارامتر Axes را بر روی X قرار دهید. ایونت اگر متغیر برابر 1 بود را به آن اضافه کنید:

سپس در جایی که می خواهید نام و امتیاز کاربران را نمایش دهید از اکسپرشن At پلاگین Array استفاده کنید.

برای نمایش شناسه کاربر در تصویر بالا عدد 0 را قرار دهید. برای نمایش نام کاربر عدد 1، امتیاز عدد 2 و تاریخ ثبت امتیاز عدد 3 را قرار دهید.
در همین ایونت مقدار متغیری که ساخته بودید را برابر 0 قرار دهید.

2. اکسپرشن جیسون
این اکسپرشن تمامی امتیازات، شناسه کاربران، نام کاربران و تاریخ ثبت امتیازات را به صورت JSON در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از پلاگین جیسون می توانید از آن استفاده لازم را ببرید.

3. اکسپرشن های دریافت امتیازات پلاگین
در جایی که می خواهید امتیازات کاربران نمایش داده شوند از این اکسپرشن ها استفاده کنید.

سپس رتبه کاربر را وارد کنید:

نمایش نام کاربر با رتبه 1 در جدول امتیاز

دریافت رتبه کاربر

برای دریافت رتبه کاربر اکشن "دریافت رتبه" را انتخاب کنید.

پارامترهای اکشن:
 • شناسه جدول: در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.
 • شناسه کاربر: می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
برای دریافت نتیجه دریافت رتبه از ایونت های زیر استفاده کنید:

پارامترهای ایونت:
 • شناسه جدول: در قسمت جدول امتیازات پنل کاربری بعد از ساخت جدول شناسه آن ظاهر می شود.
سپس در جایی که می خواهید رتبه کاربر را نمایش دهید از اکسپرشن Rank استفاده کنید:


دستاوردها

ثبت دستیابی

اکشن "ثبت دستیابی" را انتخاب کنید

پارامترهای اکشن:
 • شناسه دستاورد: در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.
 • شناسه کاربر: می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
 • توکن دستاورد: این کد بعد از ساخت دستاورد نمایش داده می شود.
برای دریافت نتیجه ثبت دستاورد یکی از ایونت های زیر را انتخاب کنید:

پارامترهای ایونت ها:
 • شناسه دستاورد: در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.

دریافت دستیابی ها

اکشن "دریافت دستیابی ها" را انتخاب کنید:
پارامترهای اکشن:
 • شناسه دستاورد: در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.
برای دریافت نتیجه این اکشن از ایونت های زیر استفاده کنید:

پارامترهای ایونت ها:
 • شناسه دستاورد: در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.

نمایش دستیابی ها

برای نمایش دستیابی ها 3 راه در اختیار دارید:
 • اکسپرشن آرایه (ArrayScores)
 • اکسپرشن جیسون (JSONScores)
 • اکسپرشن های شناسه و تاریخ ثبت دستیابی موجود در پلاگین
1. اکسپرشن آرایه
برای استفاده از این اکسپرشن ابتدا پلاگین Array را به پروژه اضافه کنید:

یک متغیر بسازید و مقدار آن را 0 قرار دهید. سپس در ایونت "اگر دریافت دستیابی ها انجام شد" اکشن Load از پلاگین Array را انتخاب کنید.

در قسمت JSON از این اکشن، اکسپرشن ArrayHits را قرار دهید. سپس مقدار متغیری که ساخته بودید را برابر 1 قرار دهید.

سپس ایونت For each element از پلاگین Array را انتخاب کنید. پارامتر Axes را بر روی X قرار دهید. ایونت اگر متغیر برابر 1 بود را به آن اضافه کنید:

سپس در جایی که می خواهید شناسه و تاریخ دستیابی به دستاورد را نمایش دهید از اکسپرشن At پلاگین Array استفاده کنید.

برای نمایش شناسه کاربر در تصویر بالا عدد 0 را قرار دهید. برای نمایش اریخ ثبت دستیابی عدد 1 را قرار دهید.
در همین ایونت مقدار متغیری که ساخته بودید را برابر 0 قرار دهید.

2. اکسپرشن جیسون
این اکسپرشن تمامی شناسه کاربران و تاریخ ثبت دستیابی ها را به صورت JSON در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از پلاگین جیسون می توانید از آن استفاده لازم را ببرید.

3. اکسپرشن های دریافت دستیابی های پلاگین
در جایی که می خواهید دستیابی های کاربران نمایش داده شوند از این اکسپرشن ها استفاده کنید.

سپس رتبه کاربر (بر اساس تاریخ دستیابی) را وارد کنید:

نمایش شناسه کاربر با رتبه 1 در دستاورد

بررسی دستیابی به دستاورد

برای چک کردن اینکه کاربر موردنظر به دستاورد دستیابی پیدا کرده یا خیر از اکشن "بررسی دستیابی به دستاورد" استفاده کنید.

پارامترهای اکشن:
 • شناسه دستاورد: در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.
 • شناسه کاربر: می توانید از ایمیل یا شناسه دستگاه کاربر استفاده کنید.
برای دریافت نتیجه بررسی دستیابی به دستاورد از ایونت های زیر استفاده کنید:

پارامترهای ایونت:
 • شناسه دستاورد: در قسمت دستاوردها پنل کاربری بعد از ساخت دستاورد شناسه آن ظاهر می شود.
Free Web Hosting